FIKIH SYAFI'I UNTUK PEMULA

Collection Location Perpustakaan STAI Tasikmalaya Contact Detail
Edition
Call Number 2x4.83 AHM f
ISBN/ISSN 9786026337320
Author(s) Ahmad Mahmud Abu Hasubah
Subject(s) Mahzab Syafi'i
Classification 2x4.83
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher Pustaka Arafah
Publishing Year 2018
Publishing Place Sukoharjo
Collation x, 472 hlm; 14,5 x 10 cm
Abstract/Notes Pengantar Penerbit
Mukadimah
Pengantar Penulis
KITAB THAHARAH
Definisi Thaharah
Hukum Thaharah dan Dalil Pensyariatannya
Macam-macam Thaharah
Makna Hadats dan Najis
Hukum Thaharah
Media Untuk Thaharah
Jenis Air yang Sah Digunakan untuk Bersuci
Macam-macam Air
NAJIS
Macam-macam Najis
Contoh Najis
Pembagian Najis
Cara Menghilangkan Najis dan
Membersihkannya
Najis yang Dimaafkan
Air dan Bekas Minum Manusia dan Binatang
BEJANA (PERABOT)
Hukum Menggunakan Bejana Emas dan Perak
Hukum Menggunakan Perabot yang Ditambal
Dengan Emas Atau Perak
Hukum Menggunakan Perabot yang Terbuat dan
Materi Mahal
Hukum Menggunakan Perabot Orang Kafir
BERSIWAK DAN SUNNAH-SUNNAH FITRAH
Definisi Siwak
Hukum Bersiwak
Sunnah-sunnah Fitrah
Beberapa Anjuran Lainnya
Hal-hal yang Dimakruhkan
ADAB BUANG HAJAT
Cara Ber-istinjâ.
Cara Istibrâ’ (Menuntaskan Kencing)
Cara Istijmâr (Bersuci Dengan Batu)
WUDHU
Definisi Wudhu
Hukum Wudhu
Syarat-syarat Wudhu
Wajib-wajibnya Wudhu
Beberapa Perkara yang Bisa Mewakili Wudhu
Sunnah-sunnah Wudhu
Adab-adab Wudhu
Hal-hal yang Dimakruhkan Dalam Wudhu
Pembatal-pembatal Wudhu
Perkara-perkara yang Mengharuskan Wudhu
Tata Cara Berwudhu
MENGUSAP SEPATU
Hukum Mengusap Sepatu
lita Cara Mengusap Sepatu
Syarat-syarat Mengusap Sepatu
Durasi Waktu Mengusap Sepatu
Kapan Memulai Hitungan Waktu
Hal-hal yang Disunnahkan Ketika Mengusap
Sepatu
Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Mengusap
Sepatu
Hal-hal yang Membatalkan Dalam Mengusap
Sepatu
MANDI
Definisi Mandi
Hal-hal yang Mewajibkan Mandi
Wajib-wajib Mandi
Sunnah-sunnah Mandi
Syarat Sah Mandi
Larangan Ketika Junub
Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Mandi
Mandi Sunnah
TAYAMUM
Definisi Tayamum
Hukum Tayamum
Hal-hal yang Mewajibkan Tayamum
Syarat-syarat Tayamum
Wajib-wajibnya Tayamum
Sunnah-sunnah Tayamum
Adab-adab Tayamum
Tata Cara Tayamum
Pembatal-pembatal Tayamum
Shalat yang Boleh Dikerjakan Dengan Tayamum
Mencari Air
Sebab-sebab Wajib Mengulangi Shalat
Sebab-sebab Tidak Wajib Mengulangi Shalat
Jika Tidak Menemukan Air dan Tidak Mampu
Bertayamum (Fâqid Thahâ rain)
MENGUSAP GIPS ATAU PERBAN
Durasi Waktu Bolehnya Mengusap Gips atau
Perban
Perkara yang Menyebabkan Wajib Mengulangi
Wudhu dan Mandi
HAID DAN NIFAS
Definisi Haid
Dalil Tentang Haid
Usia Haid
Bilangan Masa Haid
Bilangan Masa Suci
Larangan Ketika Haid
Beberapa Hukum Terkait Dengan Haid
Hukum Bersuci dan Haid
Istihad hah
Hukum-hukum yang Berkaitan Dengan
lstihadhah
Nifas
Masa Nifas
Hukum Nifas
SHALAT
Definisi Shalat
Hukum Shalat Lima Waktu
Waktu-waktu Shalat
Waktu Paling Utama Mengerjakan Shalat
Orang yang Tidak Mengetahui Waktu Shalat
Waktu Shalat Bagi Orang yang Mendapatkan
Udzur atau Keadaan Darurat
Hukum Orang yang Meninggalkan Shalat

Waktu-waktu yang Dilarang Mengerjakan
Shalat
Beberapa Keadaan Boleh Mengerjakan Shalat
Pada Waktu Terlarang
Hukum I'adah dan Qadha’ Shalat
ADZAN
Definisi Adzan
Hukum Adzan
Syarat-syarat Sahnya Adzan
Sunnah-sunnah Adzan
Hukum Adzan dan Iqamah Bagi Wanita
Tata Cara Adzan
Iqamah
Sunnah-sunnah Dalam Iqamah
Syarat-syarat Wajib Shalat
Syarat-syarat Sahnya Shalat
RUKUN-RUKUN SHALAT
SUNNAH-SUNNAH SHALAT
PERKARA YANG MAKRUH DALAM SHALAT
PEMBATAL-PEMBATAL SHALAT
Perkara-perkara yang Tidak Membatalkan
Shalat
SUJUD SAHWI
Definisi
Sebab-sebab Sujud Sahwi
Hukum Sujud Sahwi
Tata Cara Sujud Sahwi
SUJUD TILAWAH
Hukum Sujud Tilawah
Beberapa Tempat yang Dianjurkan Melakukan
Sujud Tiiawah di Dalam Al-Quran
Tata Cara Sujud Tilawah
Hukum Mengulang Sujud Tilawah
Doa Sujud Tilawah
SUJUD SYUKUR
Tata Cara Sujud Syukur
SHALAT NAFILAH
Definisi
Macam-Macam Shalat Nafilah
Shalat Sunnah Rawatib
Shalat Sunnah Rawatib yang Tidak Mengiringi Shalat
Fardhu
Shalat Sunnah Selain Rawatib
SHALAT JAMAAH
Definisi
Hukum Shalat Jamaah
Dalil Disyariatkannya Shalat Jamaah —
Alasan Diperbolehkan Meninggalkan Shalat
Berjamaah
Syarat-syarat Imam yang Boleh Diikuti
Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam
Tata Cara Mengikuti Imam
SHALAT KETIKA SAFAR
Definisi Safar
Meng-qashar Shalat Ketika Safar
Dalil-dalil Tentang Bolehnya Meng-qashar
Shalat
Syarat-syarat Bolehnya Meng-qashar Shalat
Men g-qashar dan Menjamak Shalat
Hukum Musafir Ketika Menjadi Imam Atau
Makmum
Masa Diperbolehkannya Meng-Qashar Shalat
Kapan Hukum Safar Berhenti?
SHALAT ORANG SAKIT
Tata Cara Shalat Orang Sakit
SHALAT KHAUF
Definisi
Dalil Disyariatkannya Shalat Khauf
Tata Cara Shalat Khauf
Hikmah Disyariatkannya Shalat Khauf
SHALAT JUMAT
Hukum Shalat Jumat
Dalil Disyariatkannya Shalat Jumat
Syarat-syarat Wajib Shalat Jumat
Syarat-syarat Sah Shalat Jumat
Adab-adab Shalat Jumat
Hal-hal yang Dianjurkan Pada Malam Jumat
dan Siangnya
Hal-hal yang Dianjurkan Saat Menghadiri
Shalat Jumat
Hal-hal yang Dimakruhkan Saat Menghadiri
Shalat Jumat
Tata Cara Shalat Jumat
Hukum Makmum Masbuk Pada Shalat jumat
SHALAT ID
Definisi
Tahun Disyariatkannya Shalat Id
Hukum Shalat led
Dalil Disyariatkannya Shalat Id
Waktu Pelaksanaan Shalat Id
Tata Cara Shalat Id
Khutbah Id
Tempat Pelaksanaan Shalat Id
Takbir Pada Han Raya
Kalimat Takbir
Adab-adab Shalat Id
SHALAT TARAWIH
Hukum Shalat Tarawih
Dalil Disyariatkannya Shalat Tarawih
Jumlah Rakaat Shalat Tarawih
SHALAT KUSUF DAN KHUSUF
Definisi
Hukum Shalat Gerhana
Tata Cara Shalat Gerhana
Khutbah Shalat Gerhana
Qadha’ Shalat Gerhana
Hal-hal yang Disunnahkan Pada Shalat Gerhana
SHALAT ISTISQA’
Definisi
Hukum Shalat Istisqa’
Tata Cara Shalat Istisqa’
Waktu Pelaksanaan Shalat Istisqa’
SHALAT JENAZAH
Hukum-hukum Seputar Jenazah
Menjelang Datangnya Tanda-Tanda Kematian
Setelah Datangnya Kematian
Hukum-hukum Seputarienazah
Memandikan ienazah
Yang Berhak Memandikan Jenazah
Mengkafani Jenazah
Hukum Shalat Jenazah
Waktu Pelaksanaannya
Termpatnya
Tata Cara Shalat Jenazah
Masbuk Dalam Shalat Jenazah
Shalat Ghaib
Menguburkan Jenazah
Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Proses
Penguburan ienazah
Hal-hal yang Diharamkan Ketika Menguburkan
Jenazah
Ziarah Kubur
Menangisi Jenazah, Menyiarkan Berita Kematian
dan Takziah
Yang Paling Berhak Menjadi Imam Shalat
Jenazah
PAKAIAN
KITAB ZAKAT
Hukum Zakat
Kapan Zakat Disyariatkan?
Macam-macam Zakat
Wajib Zakat
Zat Binatang Ternak
Masalah-masalah yang Berkaitan Dengan Zakat
Binatang Ternak dan Macam-macamnya
Binatang yang Tidak Diambil Zakatnya
Hukum Membayar Zakat Binatang Ternak
Dengan Uang
Zakat Harta Perserikatan (Harta yang
Kepemilikannya Bercampur/KhalIthain)
Macam-macam Harta Perserikatan
Syarat-syarat Zakat Harta Perserikatan
(Kepemilikannya Bercampur)
Cara Mengeluarkan Zakat dan Harta Perserikatan
Zakat Pertanian
Buah-buahan yang Terkena Kewajiban Zakat
Tanaman yang Terkena Kewajiban Zakat
Nishab dan Kadar Wajib Zakat dan Zakat
Pertanian
Nishab Hash Pertanian
Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian
Taksiran dan Perkiraan (AI-Khirsh) Hash Panen
Zakat Emas dan Perak
Nishab
Jenis Emas dan Perak yang Wajib Dizakati
Perhiasan Emas dan Perak
Zakat Barang Dagangan
Syarat-syarat Wajib Zakat Barang Dagangan
Nishab dan Kadar Wajib Zakat Perdagangan
Hukum Mengeuarkan Zakat Barang Dagangan
Dengan Uang
Zakat Perkongsian
Hukum Zakat Harta yang Terampas dan yang
Semisalnya
Zakat Piutang
Zakat Barang Tambang
Kadar Wajib Zakat Barang Tambang
Waktu Mengeluarkan Zakat Barang Tambang
Zakat Harta Karun (Rikâz)
Kadar Wajib Zakat Harta Karun
Pihak-pihak yang Berhak Menerima Zakat
Syarat-syarat Berhak Menerima Zakat
ZAKAT FITHRI
Definisi
Dalil Disyariatkannya Zakat Fithhri
Syarat-syarat Zakat Fithri
Kadar Wajib Zakat Fithri
Waktu Mengeluarkan Zakat Fithri
PUASA
Definisi
Hukum Puasa
Sejarah Disyariatkannya Puasa
Syarat-syarat Wajib Puasa
Syarat-syarat Sah Puasa
Menentukan Awal Bulan Ramadhan
Rukun Puasa
Adab-adab Dalam Berpuasa
Han-han yang Disunnahkan untuk Berpuasa
Hal-hal yang Dimakruhkan Selama Berpuasa
Puasa yang Diharamkan
Puasa yang Dimakruhkan
Pembatal-pembatal Puasa
Sebab-sebab Dibolehkan Tidak Berpuasa
Kewajiban Bagi Orang yang Tidak Berpuasa
Pada Bulan Ramadhan
Qadha
Membayar Fidyah
Qadha’ dan Fidyah
Hukuman Bagi Orang yang Berjimak di Siang
Han Bulan Ramadhan
Kafarah Berjimak di Siang Hari Bulan Ramadhan
Siapakah yang Menanggung Kafarah’
Tata Cara Puasa Kafarah
Kapan Kafarah Menjadi Gugur?
I’TIKAF
Definisi
Hukum I’tikaf
Hikmah Disyariatkannya I’tikaf
Syarat-syarat Sahnya I’tikaf
Rukun I’tikaf
Waktu Itikaf
Hal-hal yang Membolehkan Mu’takif Keluar
Masjid
Hal-hal yang Dimakruhkan Saat Itikaf
Adab-adab Dafam l’tikaf
Hal-hal yang Diperbolehkan Selama Beritikaf
Pembatal-pembatal ltjkaf
Hukum Nadzar untuk Beri’tikaf
HAJI
Definisi
Hukum Haji
Dalil Wajibnya Haji
Syarat-syarat Wajibnya Haji
Macam-macam Haji
Haji Ifrad
Haji Tamattu’
Haji Qiran
Perbedaan Antara lstilah Rukun dan Wajib
Dalam Haji
Rukun Pertama: lhram
Miqat Zamân
Miqat Makân
Wajib Berihram Sebelum Memasuki Mekah
Hukum Memasuki Mekah Tanpa Ihram
Hukum Berihram Sebelum Sampai di Miqat
Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Ihram
Larangan-larangan Selama Ihram
Tata cara lhram
Bacaan Talbiyah
Sunnah-sunnah Talbiyah
Rukun Kedua: Sa’i di Antara Shafa dan Marwah
Definisi
Syarat-syarat Sahnya Sal
Sunnah-sunnah Sal
Rukun Ketiga: Wukuf di Arafah
Syarat-syarat Sah Wukuf
Sunnah-sunnah Wukuf
Hal-hal yang Disunnahkan Selama Wukuf
Hukum Jamaah Haji yang Tidak Mengerjakan Wukuf
Berangkat Serta Bermalam di Muzdalifah
Hukum Bermalam di Muzdalifah
Hal-hal yang Disunnahan Ketika di Muzdalifah
Hal-hal yang Disunnahkan Saat Bertolak dan Arafah
Menuju Muzdalifah
Apa yang Harus Dilakukan pada Hail Nahr
(10 Dzulhijjah)
Syarat-syarat Mencukur atau Memendekkan Rambut
Rukun Keempat: Thawaf fad hah
Waktu Thawaf Ifadhah
Macam-macam Thawaf
Syarar-syarat Sah Thawaf
Sunnah-sunnah Thawaf
Hal-hal yang Dimakruhkan Selama Thawaf
Bermalam di Mina
Orang yang Dibolehkan Tidak Bermalam di Mina
Hukum Mewakilkan Lempariumrah
Waktu Melempar Jumrah
Syarat-syarat Melempar Jumrah
Hal-hal yang Disunnahkan Ketika Lempar Jumrah
Hal-hal yang Dianjurkan Ketika Memasuki Kota
Mekah
Catatan
Perkara yang Membatalkan Haji
Kapan lbadah Haji Bisa Batal Karena Melakukan Perkara
yang Dilarang?
UMRAH
Definisi
Hukum Umrah
Dalil Disyariatkannya Umrah
Rukun Umrah
Miqat Makani
Miqat Zamani
Hal-hal yang Dapat Membatalkan Umrah
Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah

Pertama: Tata Cara Haji Serta Gambaran Detailnya
Kedua: Tata Cara Umrah
HADYU
Hal-hal yang Berkaitan Dengan Hadyu
Hukum Memanfaatkan Hadyu
Waktu Menyembelih Hadyu
Hukum Patungan Dalam Mengadakan Hadyu
Fidyah
Macam-macam Fidyah
Hal-hal yang Mewajibkan Fidyah
Denda yang Wajib Dibayar OIeh-orang yang
Berhaji Atau Umrah
Denda yang bisa dipilih dan bisa diganti dengan
yang senilai
Denda yang telah ditentukan kadarnya dan bisa
dipilih
Denda yang telah ditentukan kadarnya dan harus
dikerjakan secara tertib
Denda yang harus dikerjakan dengan tertib dan bisa
digantikan dengan sesuatu yang senilai dengannya
Berburu Binatang Liar di Tanah Haram dan
Dendanya
Denda Berburu Binatang di Tanah Haram
IHSHAR (TERKEPUNG)
Hukum Ketika Terkepung
Sebab-sebab lhshar (Tërkepung)
Hukum Orang yang Meninggal Sebelum
Melaksanakan Haji
Hukum Ziarah Ira Kubur Nabi
Adab-adab Zlarah
Tata Can Haji Rasulullah
UDHIYAH
Hukum Udhiyah
Dalli Disyariatkannya Udhiyah
Syarat-syarat Orang yang BerudhWh
Syarat-syarat Binatang Udhiyah
Waktu Penyembellhan
Pembagian Daging Udhiyah
Hal-hal yang Dfsunnahkan Bagi Orang yang
Berudhiyah
alil Disyariatkannya Aqiqah
Hukum Aqiqah
Siapakah yang Dlminta untuk Beraqiqah
Waktu Aqiqah
Hal-hal yang Disunnahkan Dalam Aqiqah
Hal-hal yang Dibclehkan Dalam Aqiqah
HUKUM RAMBUT
MAKANAN DAN MINUMAN
Macam-macam Minuman
Makanan
Pertama, hewan
Kedua, Tanaman
SEMBELIHAN
Definisi
Syarat-syarat Orang yang Menyembelih
Alat Menyembelih
Hal-hal yang Disunnahkan Ketika Menyembelih
Hukum Menyembelih Binatang Dalam Keadaan
Darurat
Hukum Sembelihan Janin
BERBURU
Definisi
Hukum Berburu
Alat Berburu
Syarat-syarat Bagi Pemburu
Syarat-syarat Binatang Buruan yang Boleh
Dimakan
NADZAR DAN SUMPAH
Nadzar
Definisi Nadzar
Hukum Nadzar
Syarat-syarat Orang yang Bernadzar
Syarat-syarat Perkara yang Boleh Dinadzarkan
Macam-macam Nadzar
Sumpah
Definisi Sumpah
Dalil Disyariatkannya Sumpah
Syarat-syarat Orang yang bersumpah
Syarat-syarat Sumpah
Hukum Tauriyah Dalam Sumpah
Bentuk Lafazh Sumpah
Macam-macam Sumpah
Hukum lstitsna’ Dalam Sumpah
Kafarah Melanggar Sumpah
Waktu Membayar Kafarah
Specific Detail Info
Image
Download PDF
atau gunakan fasilitas google search dengan memasukan kata kunci
FIKIH SYAFI'I UNTUK PEMULA ; filetype:pdf
  Back To Previous